Nowy plik JPK_VAT od 01.10.2020 r

Z dniem 1 pa­ździer­ni­ka 2020 r. wchodzą w ży­cie prze­pi­sy prze­wi­du­ją­ce skła­da­nie no­we­go do­ku­men­tu elek­tro­nicz­ne­go, wspól­ne­go dla prze­sy­ła­nia de­kla­ra­cji VAT i in­for­ma­cji o ewi­den­cji VAT.

Da­ne wy­ka­zy­wa­ne w no­wym pli­ku JPK_VAT

No­wy plik JPK_VAT skła­dać się bę­dzie z dwóch czę­ści, tj.:

  1. de­kla­ra­cyj­nej, któ­ra za­stą­pi obec­nie skła­da­ne de­kla­ra­cje VAT-7/VAT-7K,
  2. ewi­den­cyj­nej, któ­ra za­stą­pi obec­nie prze­sy­ła­ny plik JPK_VAT

Obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami literowymi

Wraz z no­wym pli­kiem JPK_VAT wpro­wa­dzo­ny zo­sta­nie obo­wią­zek ozna­cza­nia przez sprze­daw­ców nie­któ­rych to­wa­rów i usług spe­cjal­ny­ch ozna­cze­ń licz­bo­wych. Dla wy­bra­nych to­wa­rów zo­sta­ły prze­wi­dzia­ne ozna­cze­nia od „01” do „10”

z kolei  dla wy­bra­nych usług – ozna­cze­nia od „11” do „13”

Oznaczenia procedur stosuje się w przypadku ewidencjonowania:

  • podatku należnego (SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP)
  • podatku naliczonego (MPP, IMP).

W ewidencji sprzedaży pojawi się także dodatkowe oznaczenie dowodów:

  1. RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
  2. WEW – dokument wewnętrzny
  3. FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy – faktura do paragonu.

Pod­kre­ślić na­le­ży, że wska­za­ny obo­wią­zek cią­żyć bę­dzie wy­łącz­nie na sprze­daw­cach. Na­byw­cy
 to­wa­rów i usług nie bę­dą obo­wią­za­ni wska­zy­wać ozna­czeń, o któ­rych mo­wa, w prze­sy­ła­nych
pli­kach JPK_VAT.