Przepisy

Przepisy

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK muszą zostać utworzone przez każdego pracodawcę zatrudniającego co najmniej1 osobę, za którą odprowadzane są składki emerytalne i rentowe do ZUS. Pracodawcy muszą zawrzeć najpóźniej do: 23.kwietnia 2021r. umowę o zarządzanie PPK 10.maja 2021r. – umowę o prowadzeni PPK Wyjątki

Czytaj więcej »
Przepisy

Faktura uproszczona w nowym JPK VAT

Ministerstwo Finansów przedstawiło na swojej stronie internetowej objaśnieniaz dn. 16.10.2020r. dotyczące uznawania paragonów fiskalnych z NIP nabywcy do wartości 450,00zł ( lub 100,00 euro) za faktury uproszczone oraz określiło zasady ich ewidencjonowania. Wynika z nich, że do 31.12.2020r. paragony fiskalne

Czytaj więcej »
Przepisy

Nowy plik JPK_VAT od 01.10.2020 r

Z dniem 1 pa­ździer­ni­ka 2020 r. wchodzą w ży­cie prze­pi­sy prze­wi­du­ją­ce skła­da­nie no­we­go do­ku­men­tu elek­tro­nicz­ne­go, wspól­ne­go dla prze­sy­ła­nia de­kla­ra­cji VAT i in­for­ma­cji o ewi­den­cji VAT. Da­ne wy­ka­zy­wa­ne w no­wym pli­ku JPK_VAT No­wy plik JPK_VAT skła­dać się bę­dzie z dwóch czę­ści, tj.: de­kla­ra­cyj­nej, któ­ra za­stą­pi obec­nie skła­da­ne

Czytaj więcej »