Blog

Inne

Zmiany w podatku dochodowym w „polskim ładzie”

WEDŁUG PROJEKTU OD STYCZNIA 2022R. Kwota wolna i skala podatkowa Kwota wolna 30 000,00zł Do 120 000,00zł podwyższono próg skali podatkowej – 17% Składka zdrowotna Opłacający podatek PIT według skali, liniowy oraz JP BOX (tylko niektórzy informatycy) W trakcie roku składka zdrowotna

Czytaj więcej »
Przepisy

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK muszą zostać utworzone przez każdego pracodawcę zatrudniającego co najmniej1 osobę, za którą odprowadzane są składki emerytalne i rentowe do ZUS. Pracodawcy muszą zawrzeć najpóźniej do: 23.kwietnia 2021r. umowę o zarządzanie PPK 10.maja 2021r. – umowę o prowadzeni PPK Wyjątki

Czytaj więcej »
tarcza finansowa
Inne

Tarcza finansowa

Oświadczenie o rozliczeniu subwencji PFR Zgodnie z umową o przyznanie subwencji finansowych, przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć do banku za pośrednictwem, którego ubiegał się o subwencję nie później niż do dnia 31.grudnia 2020,  dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała umowę i

Czytaj więcej »
Przepisy

Faktura uproszczona w nowym JPK VAT

Ministerstwo Finansów przedstawiło na swojej stronie internetowej objaśnieniaz dn. 16.10.2020r. dotyczące uznawania paragonów fiskalnych z NIP nabywcy do wartości 450,00zł ( lub 100,00 euro) za faktury uproszczone oraz określiło zasady ich ewidencjonowania. Wynika z nich, że do 31.12.2020r. paragony fiskalne

Czytaj więcej »
Przepisy

Nowy plik JPK_VAT od 01.10.2020 r

Z dniem 1 pa­ździer­ni­ka 2020 r. wchodzą w ży­cie prze­pi­sy prze­wi­du­ją­ce skła­da­nie no­we­go do­ku­men­tu elek­tro­nicz­ne­go, wspól­ne­go dla prze­sy­ła­nia de­kla­ra­cji VAT i in­for­ma­cji o ewi­den­cji VAT. Da­ne wy­ka­zy­wa­ne w no­wym pli­ku JPK_VAT No­wy plik JPK_VAT skła­dać się bę­dzie z dwóch czę­ści, tj.: de­kla­ra­cyj­nej, któ­ra za­stą­pi obec­nie skła­da­ne

Czytaj więcej »